Yhteiskehittämisen toimintamalli itää

Oivassa on tavoitteena tuottaa malli tavasta, jolla hankkeessa toteutetaan monialaista yhteiskehittämistä. Malli on kaksivaiheinen; ensimmäisessä vaiheessa kumppanit tekevät omat alakohtaiset pilottinsa ja toisessa vaiheessa pilotteja kokeillaan ristiin toisella alalla soveltaen. Kirjaan tähän tekstiin ensimmäisiä huomioita kehitystyöstä, jossa olemme päässeet ensimmäisen vaiheen piloteissa käytännön kokeiluihin saakka.

Monialainen tavoite

Yhteiskehittämisen lähtökohta on monialainen ongelma, johon monialainen toteuttajajoukko hakee ratkaisuja. Jokainen osallistuja tarttuu haasteeseen oman, alakohtaisen näkökulmansa kautta ja valitsee keinot, joilla käy asiaan kiinni. Tässä vaiheessa on tärkeää, että suunnitellut toimenpiteet ovat riittävän erilaisia ja monipuolisia mutta toisiaan tukevia ja täydentäviä kokonaisuuksia.

Pilottien kehittäminen

Toteuttajat kehittävät pilottinsa itsenäisesti. Työn edetessä huolehdittava toimenpiteiden välisestä viestinnästä ja yhteisistä tarkistuspisteistä, joissa kehitystyön tilannetta ja täsmentyneitä suunnitelmia esitellään kumppaneille. Vuorovaikutusta ja koordinointia tarvitaan, että yhteinen ymmärrys rakenteilla olevasta kokonaisuudesta lisääntyy ja yksittäiset pilotit muovautuvat kokonaisuuden osiksi. On pidettävä mielessä myös 2. vaihe ja pyrittävä kohti selkeitä ja täsmällisiä toimintamalli- tai työkalukuvauksia, joiden perusteella muut voivat arvioida pilottien sovetuvuutta itselle ristiinpilotoitavaksi. Konkretiaa voidaan hakea esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla:

  • Tunnistettava nimi pilotoitavalle asialle
  • Mitä pilotissa tehdään?
  • Miksi näin tehdään?
  • Mitä tietoa pilotista saadaan kehittäjille?
  • Pilotin laajuus ajallisesti opiskelijalle sekä ohjaajalle (kuinka kauan työaikaa pilotti vaatii ohjaajalta / mitä erityisosaamista, esimerkiksi teknisen järjestelmän haltuunotto)?
  • Minkä opintojakson yhteydessä pilotti tehdään tai kuinka se sijoittuu opintojen lomaan?

Tulokset, kokemukset ja konseptointi

Pilotoinnissa hyödynnetään testikäyttäjiä, joilta kerätty palaute auttaa lopputuloksen hiomisessa. Myös kehittäjien kokemukset ohjaavat kehitystyötä, ja tavoitteena on pilotissa kehitetyn toimintamallin, palvelun tai työkalun konseptointi sellaiseen muotoon, että se voidaan siirtää toiselle kumppanille kokeiltavaksi. Yhdessä voidaan pohtia, kuinka tarkasti on tarkoitus noudattaa alkuperäisiä konsepteja ja paljonko alakohtaiselle soveltamiselle on liikkumavaraa.

Yhteiskehittämisen toimintamallin hahmottelua muistikirjaan.

Kun konseptit alkavat hahmottua, on yhteisesti sovittava, kuinka ne jaetaan ristiinpilotointivaiheessa kokeiltaviksi. Esimerkiksi kevyen työkalun kokeilu voi olla mahdollista kaikille, mutta runsaasti ohjausresurssia edellyttävä toimintamalli saattaa mahtua vain yhden kumppanin kokeiltavaksi.

Kokoamme kevään 2019 aikana Oiva-blogiin tietoa pilottien ja yhteiskehittelyn etenemisestä. Syksyllä 2019 käynnistyy 2. eli ristiinpilotointivaihe, ja myös sen etenemistä seuraamme blogissamme. Yhteiskehittämisen toimintamalli rakentuu havainnoimalla kehitystyötä, nostamalla esiin toimivia ratkaisuja ja kokoamalla ne yhteen edelleen hyödynnettäväksi kokonaisuudeksi.

About Jussi Linkola

Oiva-hankkeen projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Jussi Linkola →