Oivallista ohjausta 2020

Hei korkeakoulujen ohjaustyötä tekevä sekä ohjauksesta kiinnostunut!

Tule mukaan koulutukseen, jossa saat uusia välineitä ohjaustyöhön.

Työelämä muuttuu vauhdilla ja
yhä useampi opiskelija työllistyy oman ammattialansa tyypillisten työtehtävien ulkopuolelle.
Tämä asettaa uusia haasteita korkeakoulujen opinto-ja uraohjaajille sekä muille ohjaustyötä tekeville.


Keväällä 2020 järjestetään kuuden osion täydennyskoulutussarja Oivallista ohjausta – miten ohjata uusille poluille?

Koulutuksessa tutustut välineisiin, joilla:

 • ohjaat opiskelijoita tunnistamaan oman osaamisensa soveltamismahdollisuuksia epätyypillisissä työympäristöissä ja muuttuvassa työelämässä
 • autat opiskelijaa näkemään kiinnostavia uramahdollisuuksia työtehtävien muuttuessa siitä, miten työurat alalla perinteisesti toimivat
 • autat opiskelijaa tunnistamaan ja sanallistamaan omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan jatkuvasti kehittyvänä ammattilaisena
 • autat opiskelijaa markkinoimaan omaa soveltuvuuttaan erilaisiin työtehtäviin 

Voit suorittaa joko koko koulutuksen tai osia koulutuksesta, mutta osa 1 – Loikkausosaaminen – on kaikille pakollinen. Koulutus toteutetaan pääosin verkossa ja se sisältää webinaareja, luentotallenteita, itsenäistä ja vertaistyöskentelyä sekä menetelmien testaamista. Digitarinatyöpajan käytännön osioon liittyy kahden päivän lähiopintojakso.

Koulutusosiot voi aloittaa joustavasti kevään aikana ja kaikkien osioiden itsenäiset tehtävät palautetaan elokuun loppuun mennessä. Koulutus on suunniteltu niin, että sen voi kokonaisuudessaan toteuttaa työn ohessa. Osan koulutuksen tehtävistä voi myös integroida hyvin osaksi omaa työtä. 

Koulutus on suunnattu korkeakoulujen opinto- ja uraohjaajille, lehtoreille, tutoropettajille, työelämävalmentajille ja alumneille. Kokonaisuus sijoittuu aikavälille 24.2.–31.8.2020 ja se on osallistujille maksuton.

HUOMIO! Koronavirustilanteen vuoksi kurssiaikataulut ovat osittain muuttuneet. Esimerkiksi kaikkien lähiopetusta tai -ohjausta sisältävien osioiden määräaikaa on jatkettu syyskuulle. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssialustalta.

Ilmoittautuminen on avoinna 15.1.–15.2.2020.

Koulutusosioiden esittely

Mitä on loikkausosaaminen? 

Arvioitu työmäärä 26 h (vastaa 1 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 24.2.–15.3.2020
Osion tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Valmenna opiskelija loikkariksi toisenlaiseen tulevaisuuteen! Tässä osiossa perehdytään loikkausosaamiseen eli oman ammatillisen osaamisen hyödyntämiseen itselle mielekkäällä tavalla epätyypillisissä työympäristöissä tai -tehtävissä. Loikkausosaaminen liittyy työelämän murrokseen ja ns. epälineaarisiin työuriin, joissa polut työelämässä polveilevat yllättävilläkin tavoilla.

Osio esittelee Oiva-hankkeessa tuotettua tutkimustietoa soveltavasta työelämäosaamisesta ja sen tukemisesta opintojen ohjauksessa:

 • Mitä erityistä osaamista työuran loikkiin liittyy?
 • Mistä tunnistaa ja miten tukea opintojen aikana loikkaustaitoja?
 • Aiheeseen perehdytään flippauksen, verkkokeskusteluiden ja soveltavien tehtävien avulla.

 Osiossa on kolme teemaa:

 1. Tulevaisuuden taidot ja loikkausosaaminen: Teemassa yhdistetään Oiva-hankkeen taustoihin ja tuloksiin Opetushallituksen ennakointiyksikön tuottamia näkökulmia eri ammattialojen osaamistarpeista ja näkymistä vuoteen 2035.
 2. Loikkarin uratarinat: Teemassa perehdytään loikkausosaamiseen eli oman ammatillisen osaamisen hyödyntämiseen itselle mielekkäällä tavalla epätyypillisissä työympäristöissä tai -tehtävissä. Teemassa tarkastellaan ammatillisten urien mallitarinoita sekä epälineaarisia työuria ja työympäristöidentiteetin rakentumisia suhteessa jokaisen omaan ohjaustyöhön.
 3. Loikkarin opintopolut: teemassa kohdistetaan Oiva-hankkeessa tuotettua tutkimustietoa soveltavasta työelämäosaamisesta ja sen tukemisesta opintojen ohjauksen käytäntöön. Mitä erityistä osaamista työuran loikkiin liittyy? Mistä tunnistaa ja miten tukea opintojen aikana loikkaustaitoja?

Osio sisältää itseopiskelumateriaalia (kirjallista ja videoita) sekä verkossa palautettavia keskustelu- ja pohdintatehtäviä. Ajastettuja tehtäviä on kolme ja ne sijoittuvat ajalle 25.2.–8.3. Osion kuormittavuus rakentuu seuraavasti: 

 • videoidut verkkoluennot 1h
 • muu, pääosin kirjallinen materiaali 16h
 • kirjalliset tehtävä (pohdintatehtävät ja verkkokeskustelut; osion arviointi) 10h

Mentorointi ohjaustyössä

Arvioitu työmäärä 26–52 h (vastaa 1–2 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 9.3.–20.5.2020
Osion tuottaa Metropolia Ammattikorkeakoulu

Mentorointimalli jatkaa loikkausosaamisen käsitteiden avaamista ja linkittämistä opinto-ohjaajien työhön tuomalla mentoroinnin yhdeksi mahdolliseksi toimintatavaksi opiskelijan ohjaamisessa kohti työelämää ja sen eri vaiheita.

Ensimmäisessä osassa (26h) aiheeseen tutustutaan tekemällä tehtävä annetun kirjallisuuden pohjalta sekä luentotallenteiden avulla. Aiheeseen tutustutaan ryhmä-, pienryhmä-, yksilö- ja vertaismentoroinnin näkökulmista. Tämä osio antaa valmiudet mentoroinnin käytännön toteuttamiseen opintojen ohjauksessa sekä ohjaamaan opiskelija mentorointiajatteluun ja itselleen sopivaan mentorointiin työelämän toimijan kanssa.

Toisessa osassa (26h) kokeillaan itsenäisesti yhtä mentorointivaihtoehdoista opiskelijoiden kanssa.

Osan 1. sisällöt ja määräajat

 • Tehtävä 1: Mentoroinnin periaatteet ja loikkausosaaminen. Palautus 16.3.
 • Luennot 4 kpl (tallenne): Mentoroinnin muodot ja tavoitteet opinnonohjauksessa

Osan 2. sisällöt ja määräajat

 • Mentoroinnin käytännön kokeilu opiskelijoiden kanssa.
 • Video-ohjeet: Mentoroinnin käytännön toteuttamisen ohjeet.
 • Tehtävä 2: Pohdinta ja reflektointitehtävä kokeilun toteutuksesta. Palautus 20.5.

Henkilöbrändäys muuttuvassa työelämässä  

Arvioitu työmäärä 26 h (vastaa 1 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 9.3–31.5.2020
Osion tuottaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tässä  osiossa tutustutaan siihen, mitä henkilöbrändäys on ja mistä osista se muodostuu sekä sen merkitykseen muuttuvassa työelämässä. Lisäksi perehdytään omaa osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia kartoittaviin menetelmiin sekä siihen, miten niistä saatavaa tietoa käytetään oman osaamisen sanoittamisessa. 

Keskeinen osa tämän osion sisältöä on sosiaalisen median mahdollisuudet oman osaamisen markkinoinnissa. Keskustelemme somenäkyvyydestä, sen hallinnasta ja systemaattisesta sisällöntuottamisesta. Erityisesti keskitytään LinkedIn:in mahdollisuuksiin.

Osiossa on kaksi webinaaria (tallennetaan myöhemmin katsottaviksi):

 • Henkilöbrändäys live 25.3. klo 17–18 (ennakkotehtävän palautus 20.3. mennessä)
 • Sosiaalinen media live 4.5. klo 17–18 (ennakkotehtävän palautus 3.5. mennessä)

Osioon kuuluu lisäksi keskustelutehtäviä yhteisellä kurssialustalla (25.3–1.4.2020) sekä LinkedInissä (4.5–31.5.2020).

Kompetenssityöpajat

Arvioitu työmäärä 26–52 h (vastaa 1–2 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 16.3.–17.5.2020
Osion tuottaa Lapin ammattikorkeakoulu

Tässä osiossa tutustutaan toiminnallisiin ja pienryhmissä toteutettaviin työpajoihin, joiden avulla ohjaaja voi tukea opiskelijoita tunnistamaan jo olemassa olevaa osaamistaan suhteessa koulutuksensa kompetensseihin sekä suunnittelemaan tarvittavan osaamisen hankkimista ennakkoluulottomasti yli koulutusalojen. Työpajoissa testataan ryhmätoiminnan fasilitointiin ja reflektoinnin toteuttamiseen soveltuvia malleja ja työvälineitä. Kokonaisuuteen sisältyy itsenäisen opiskelun osuus ja työpajan toteuttaminen käytännössä.

Osion sisällöt ja määräajat:

 • Tehtävä 1: Käsitekartta. Palautus 29.3.
 • Tehtävä 2: Käsitekarttojen kommentointi. Palautus 5.4.
 • Tehtävä 3: Työpajan dokumentointi. Palautus 3.5.
 • Tehtävä 4: Dokumentointien kommentointi. Palautus 10.5.
 • Tehtävä 5: Oman osaamisen reflektointi. Palautus 17.5.

Digitarina osaamisen tunnistamisessa ja näkyväksi tekemisessä

Arvioitu työmäärä 26–52 h (vastaa 1–2 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 16.3.–8.5. sekä lähiopetuksena 13. ja 20.5.2020
Osion tuottaa Turun ammattikorkeakoulu

Osa 1 (verkkomoduuli) 16.3–8.5.2020: Perehdytään digitaalisen tarinankerronnan lähtökohtiin, teoreettisiin perusteisiin ja käytännön sovelluksiin erityisesti opetuksen ja ohjauksen kontekstissa. Osioon kuuluu lyhyitä videoalustuksia ja ohjeistettujen aineistojen lukemista. Lisäksi tutustutaan digitaalista tarinankerrontaa hyödyntäviin hankkeisiin ja digitarinaesimerkkeihin verkossa ja keskustellaan niistä kurssialustan keskustelufoorumilla. Osallistujat työstävät itsenäisesti soveltavan kirjallisen tehtävän (työpajasuunnitelman).

Verkkokeskustelut ajoittuvat seuraavasti:

 • tutustumis- ja orientoitumiskeskustelu viikolla 12 (16.3.–22.3.)
 • esimerkkihankkeita ja -digitarinoita käsittelevä keskustelu kalenteriviikoilla 15 ja 16 (6.-19.4.)

Osa 2 (työpaja) 13. ja 20.5.2020: Osallistujat voivat halutessaan jatkaa lähiopetuksena toteutettavaan digitarinatyöpajaan, jossa menetelmään tutustutaan käytännössä tekemällä digitarina omasta työurasta ja osaamisesta. Työpajaan osallistumisen edellytyksenä on, että on suorittanut osan 1.

Huom! Työpajan maksimiosallistujamäärä on 12. Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu osan 1 aikana ja siitä ohjeistetaan osallistujia erikseen.

Ylpeä osaamisesta

Arvioitu työmäärä 26 h (vastaa 1 opintopisteen laajuutta)
Toteutetaan verkkokurssina 11.5–20.8.2020
Osion tuottaa Hämeen ammattikorkeakoulu

Osio antaa välineitä työelämän muutoksessa toimimiseen ja sen ohjaukseen. Koulutuksessa perehdytään geneeristen taitojen merkitykseen työelämässä ja työnhaussa sekä ohjaamaan opiskelijoita tuomaan osaamistaan esiin esimerkiksi CV:ssä, työhaastattelussa ja somessa. Koulutuksen viimeisessä vaiheessa ohjataan käyttämään hankkeessa kehitettyä mobiilisovellusta, joka auttaa opiskelijoita geneerisen osaamisensa tunnistamisessa ja sanoittamisessa.

Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden avulla sekä mobiilisovelluksen käyttöön perehdyttävällä webinaarilla. Kurssitodistuksen edellytyksenä on luentotallenteiden kuuntelu ennen webinaaria ja siihen osallistuminen. Luentotallenteet ovat kuunneltavissa 17.8. saakka.

Osion sisällöt ja määräajat

 • Luento 1 (tallenne): Tulevaisuuden työelämä
 • Luento 2 (tallenne): Geneeriset taidot
 • Luento 3 (tallenne): Loikkausosaaminen ja muutokseen valmentaminen
 • Webinaari 20.8.2020 klo 14–16 (reaaliaikainen): OivaAPP:n esittely ja käyttöön ohjaus, perustuu luentoihin.

Kurssitodistus myönnetään luennotkuunnelleille ja webinaariin osallistuneille.