Miten tunnistaa uusia uravaihtoehtoja?

Tulevaisuuden uravaihtoehdot ovat mietityttäneet minua läpi elämän. Kestävän kehityksen opintojeni aikana olen pohtinut, millaisiin töihin tulen pätevöitymään. Ajoittain uran pohdinta on herättänyt huolta. Kun minulle tarjottiin opinnäytetyö-aihetta, jossa voin uppoutua urasuunnitteluun, tartuin aiheeseen innoissani.

Yksilöllinen loikkausosaaminen

Tavoitteenani oli koota loikkausosaajan profiili, joka kuvastaa uusia uravaihtoehtoja löytävän tärkeimpiä kykyjä ja taitoja. Työ tehtiin suunnattuna Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulutusohjelmaan, mutta tutkimuksen apukysymykset avaavat laajemmin generalistisia koulutusohjelmia. Generalistisilla aloilla on useita yleisiä työelämävalmiuksia, mutta ne eivät valmistu tiettyyn ammattiin, kuten esimerkiksi lääkäri (generalistisen alan määritelmä).

Työn näkökulmaksi valittiin piirteet ja taidot, joita mahdollisimman moni voi pyrkiä hyödyntämään. Etsin jokaiselle yksilöllisesti sopivaa loikkausosaamista. Lisäksi tutkin seikkoja, joita jokainen voi itsessään analysoida löytääkseen omaa loikkausosaamistaan.

Mistä keräsin tietoa?

Haastattelin viisi alansa ammattilaista:

  • yhden uravalmentajan
  • kaksi suorahakukonsulttia
  • yhden ammatinvalinnan urasuunnittelupsykologin
  • kestävän kehityksen koulutusohjelman koulutusohjelmapäällikön.

Teoriana hyödynsin monimuotoinen ura -käsitettä sekä valikoituja psykologian näkökulmia.

Loikkausosaajan profiili

Haastattelujen ja teorian pohjalta muotoilin loikkausosaajan profiilin, joka koostuu neljästä eri osiosta (katso kuva alla). Profiilin ulkokuorelta löytyy sosiaalisiin suhteisiin liittyviä piirteitä. Yksi askel syvemmälle kohti profiilin ydintä on taidot & ajattelumallit. Seuraava askel on nimeltään psykologiset valmiudet. Profiilin ydintä kuvaa itsetuntemus. Alla esittelen otteita työni johtopäätöksistä. Kaikki tulokset sekä tarkat lähdetiedot voit käydä lukemassa opinnäytetyöstäni. Opinnäytetyö luettavissa täällä.

Profiilikuvio, tekijänoikeudet Hannele Maijala

Profiilin ytimeen kuuluu sisäinen motivaatio. Haastatteluissa nostettiin esille aito kiinnostus ja uteliaisuus, jotka kuvaavat sisäistä motivaatiota. Lisäksi sisäistä motivaatiota on teorian mukaan taipumus etsiä uusia asioita ja haasteita sekä oppiminen ja tutkiminen. (Ryan & Deci, 2000, s. 70) Lisäksi kahdessa haastattelussa mainittiin, että omien ajatus- ja käyttäytymismalliensa tunteminen on ensiarvoisen tärkeää uralla. Omien ajattelumallien tiedostaminen avaa esimerkiksi, millä perusteilla tekee valintoja tai muodostaa syyseuraussuhteita.

Toisaalta haastateltavat näkivät, että tietyillä psykologisilla valmiuksilla on yhteys loikkausosaamiseen. Toivo, resilienssi ja luovuus tukevat ammatinvalinnan urasuunnittelupsykologin mielestä paitsi loikkausosaamista, myös toisiaan. Resilienssin ja luovuuden positiivinen vaikutus loikkausosaamiseen nähtiin myös kolmessa muussa haastattelussa. Toivon merkitys puolestaan kahdessa haastattelussa.

Loikkausosaajan profiilin taitoja ja ajattelumalleja kuvaavalla kerroksella yhtenä osa-alueena on alituinen valppaus. Ammatinvalinnan urasuunnittelupsykologin mukaan myös hyvin seesteisessä uratilanteessa olevien tulisi käyttää jatkuvaa uraskannausta, eli eri vaihtoehtojen tarkkailua. Samalla tulisi unohtaa ne polut, joilla generalisti yleensä omalla alallaan työllistyy. Uravalmentaja totesi haastattelussa, että valmiiksi valikoitua uravaihtoehtojen joukkoa ei ole. Loikkausosaajan tulisikin suhtautua muutokseen varsin avoimeksi.

Loikkausosaajan olennaisiin taitoihin kuuluvat työnhakutaidot. Jotta voisi löytää uusia uravaihtoehtoja, tulee haastattelujen perusteella tuntea oma osaamisensa varsin tarkasti. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan lisäksi osaamisestaan on osattava viestiä sopivalla tavalla. Haastateltujen suorahakukonsulttien mukaan uraprofiilin kannattaa olla johdonmukainen.

Mikä herättää uteliaisuutesi?

Opinnäytetyön jälkimainingeissa aiemmat urapohdinnat ja huoli tulevasta suunnasta näyttäytyvät inhimillisenä, mutta turhan lokeroituneelta. Lapsuudenaikainen ”Mikä minusta tulee isona” -kysymys ei vaikuta enää kovin otolliselta kysymykseltä. Rakentavampaa voisi olla kysyä, mikä herättää uteliaisuutesi ja mitä haluaisit tulevaisuudessa osata.

Kirjoittaja:
Hannele Maijala
Kesäkuussa 2019 valmistuva kestävän kehityksen asiantuntija

Lähteet:
Ryan, R. & Deci, E. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55(1), 68–78. Haettu 12.12.2018 osoitteesta http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

About Oiva

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa.

Katso kaikki julkaisut kirjoittajalta Oiva →