Kolme esimerkkiä loikkausosaamisesta – Teatteri-ilmaisunohjaajat työelämässä

Turun AMK:n alumnitapaaminen ja työpaja 18.4.2019

Teksti: Mervi Rankila-Källström

Kuvat: Kaisa Adair

Kun aloimme Turun ammattikorkeakoulussa suunnitella omaa toimintaamme OIVA-projektissa, meille oli itsestään selvää, että alumnien kuuleminen ja heidän työnsä monipuolisuuden välittäminen opiskelijoillemme jo opiskeluvaiheessa olisi äärimmäisen tärkeää. Tämä oli yhtenä johtavana ajatuksenamme, kun pohdimme miten tukea opiskelijoiden mielekästä ja arvokasta työuraa niillä aloilla, joilla tutkinnon jälkeen tuleva työtehtävä ei ole itsestään selvä. Tajusimme, että juuri työelämässä toimivat teatteri-ilmaisun ohjaajat olisivat juuri oikeita henkilöitä toimimaan esimerkkeinä OIVA-projektissa benchmarkattaville loikkausosaajille. Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistuvat ovat nuori, n. 25-vuotias ammattikunta, jonka edustajat ovat kaikkinensa hyvä esimerkki työelämän moninaisuudesta tehtävätasolla. Näin ollen yhdeksi Turku Amk:n hanketoiminnoiksi OIVA:ssa tuli alumnitapaamisten järjestäminen.

Ensimmäinen Turku AMK:n alumnitapaaminen järjestettiin Metropolia AMK:ssa kiirastorstaina 18.4.2019. 35  teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijaa matkusti kevätretkelle Helsinkiin mukanaan työpajamateriaaleja sekä uteliasta mieltä. Metropolian Arabianrannan kampuksella tiedossa oli kolme kiinnostavaa tapaamista: alumnit Krista Petäjäjärvi, Jouko Myllyoja sekä Kati Jelekäinen puheenvuoroineen.

Ensimmäisenä Krista Petäjäjärvi kertoi omasta ammatillisesta urapolustaan. TAIKE: n Taiteilija kehittäjänä- projektikokonaisuutta vetävä Petäjäjärvi luotsaa taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelman keskiössä olevaa uuden taiteilija-asiantuntijuuden tunnistamista ja sen välittämistä. Taiteilija kehittäjänä -projektikokonaisuuteen kuuluu mm. osaprojekti TOO = Taide osana organisaatioita, jossa projekti kehittää taiteen ja työelämän välisiä rajapintoja. Petäjäjärven omaan aiempaan koulutukseen kuuluvat mm. Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutus sekä Turun AMK:n ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Petäjäjärvi kertoi kiinnostavasti omasta aiemmasta sekä nykyisestä työkuvastaan ammatillisilla rajapinnoilla. Hän on pohtinut monissa eri konteksteissa kysymystä, mitä taiteilija voisi tehdä esimerkiksi toimistossa? Hän puhui myös kiinnostavasti siitä, kuinka merkittävässä osassa nykyisessä työssä ovat niin sanotut metataidot. Eli taiteen parissa työskentelevä voi olla miltei 80 % työn mahdollistamisen äärellä ja n. 20 % tekemässä itse taidetta. Ja niin ikään keskeinen asia, hänen mukaansa, on eri työtehtävissä olevan dialogisen tilan mahdollistaminen. Petäjäjärven mielestä ”oma osaaminen on jatkuvaa uudelleen sanoittamista – kuin uudelleen sanoittamisen vyyhti”.

Toisena puhujana oli Jouko Myllyoja, joka toimii VTT:n erikoistutkijana tulevaisuuden tutkimuksen tiimissä. Hän omien sanojensa mukaan ”tutkii ja yrittää ymmärtää”. Myllyoja on aiempien, teknisen ja kaupallisen alan tutkintojen, jälkeen valmistunut aikuisopiskelijana teatteri-ilmaisun ohjaajaksi Metropoliasta ja hän on toiminut muun muassa soveltavan teatterin tutkijana Improvisoi! – hankkeessa, jossa työyhteisöjä kehitettiin improvisaatioteatterin menetelmin https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2011/P779.pdf. Hän kertoi siitä, miten teatterilähtöiset menetelmät ovat osa hänen tutkijaidentiteettiään ja siitä, miten teatteri-ilmaisun ohjaajana/tutkijana on tiedon tuottamisen asiantuntija. Myllyoja korosti, kuinka tärkeää on ymmärtää myös sosiaalisen prosessin tärkeys useissa erilaisissa tehtävissä. Hän myös toi esiin oman työnsä työpajadesing- osaamistaan.

Jouko Myllyoja

Kolmantena puhujana toimi Kati Jelekäinen, joka laittoi tapahtumayleisön liikkumaan nostamalla meidät ylös tuoleiltamme. Virkistävän kehollisen harjoitussarjan päätteeksi hän kertoi omasta urapolustaan. Jelekäinen on valmistunut Turun ammattikorkeakoulusta teatteri-ilmaisun ohjaajaksi sekä Metropolian ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi sekä seksuaalineuvojaksi. Jelekäinen tekee psykofyysistä fysioterapiaa Helsingin kaupungin erityissairaanhoidossa, psykiatria ja päihdepalveluissa sekä fysioterapia ja liikuntapalveluissa. Hän käyttää nykyisessä työssään teatteri-ilmaisun harjoitteita muun muassa tasavertaiseen kohtaamiseen, tunnetyöskentelyyn sekä identiteettityöhön. Hän painotti niin ikään teatteri-ilmaisun ohjaajien omaavien, prosesseihin liittyvien, metataitojen tärkeyttä erilaisissa työtehtävissä. Jelekäisen mukaan TIO:t ovat myös loistavia työpareja monelle alalle!